Lektorat - Dr. Fred Slanitz
Fred Slanitz, 25.05.2007